Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. 

NAUCZYMY CIĘ: 
rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 
rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą 
dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, 
rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej 
udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Podczas trwania nauki odbywają się zajęcia teoretyczne w Sali wykładowej oraz zajęcia praktyczne w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
Kierunek kończy się egzaminem państwowym.

 Liczba semestrów: dwa.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
 Świadectwo ukończenia szkoły
 Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 Referencje zawodowe dla najlepszych
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.