Technik Elektroradiolog

Technik Elektroradiolog

Osoba ta świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii.W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.enić własnym tekstem i obrazkami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
Przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; 
Wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
Wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
Analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
Wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością. 

Podczas trwania nauki odbywają się zajęcia teoretyczne w Sali wykładowej oraz zajęcia praktyczne w szpitalu
Kierunek kończy się egzaminem państwowym.

 Liczba semestrów: pięć. 

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
 Świadectwo ukończenia szkoły
 Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 Referencje zawodowe dla najlepszych
Copyright ©2019 Policealna Szkoła Medyczna Epsilon, All Rights Reserved.